ลักษณะงาน ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ให้ป … Read more

Categories ไม่มีหมวดหมู่

ลักษณะงาน ดูแลต้อนรับผู้ป่วย วัด Vital Sign ช่วยแพทย์ใน … Read more

Categories ไม่มีหมวดหมู่

คุณสมบัติ ปริญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพ … Read more

Categories ไม่มีหมวดหมู่

คุณสมบัติ ปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ E 2 … Read more