คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 24-35 ปี ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีป … Read more

ลักษณะงาน ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ให้ป … Read more

ลักษณะงาน ดูแลต้อนรับผู้ป่วย วัด Vital Sign ช่วยแพทย์ใน … Read more

คุณสมบัติ ปริญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพ … Read more

คุณสมบัติ ปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์ ER&n … Read more