0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า พร้อมดูแลคุณ

วันที่โพสต์ 20 กันยายน 2019

วันที่โพสต์ 20 กันยายน 2019

ปัจจุบัน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย โรงพยาบาลพระรามเก้าได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้  และพัฒนาเพิ่มศักยภาพ จากศูนย์หัวใจสู่การพัฒนาเป็นสถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า เพราะโรงพยาบาลพระรามเก้าเข้าใจสุขภาพหัวใจ มุ่งหวังที่จะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความพร้อมในการดูแลด้านโรคหัวใจแห่งหนึ่งสำหรับผู้ป่วย สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้ามีความพร้อมในการบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยอุปกรณ์ครบครันทันสมัยตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาหัวใจอย่างละเอียด ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และการส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง
         นอกจากนี้ สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า ยังมีทีมแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถให้การรักษาโรคเฉพาะทางต่างๆทางหัวใจและหลอดเลือด ด้วยวิธีการและอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและห้องปฏิบัติการต่างๆ

เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยด้านหัวใจ
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า มีพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้บริการตรวจหัวใจ และหลอดเลือด รวมทั้งการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของโรคหลอดเลือดหัวใจเพื่อการป้องกันอย่างทันท่วงที โดยให้บริการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของโรคเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้นไม่ให้ดำเนินไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมด้วยเทคโนโลยีการตรวจสภาวะหัวใจโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สัมผัสภายนอกร่างกายเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด ที่สามารถให้ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องในการช่วยตรวจหาร่องรอยของโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะแรกเริ่มก่อนมีอาการ การวินิจฉัยโรค และการเตรียมการรักษา โดยสามารถให้บริการด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย
ในด้านการบริการ

 • การตรวจด้วยด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
 • การตรวจวัดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะวิ่งสายพาน
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
 • การฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ
 • การตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัย
 • การตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน หรือ ขดลวด
 • การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

และสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ นอกจากการรักษาแล้ว ทีมแพทย์โรงพยาบาลพระรามเก้า ยังเน้นการดูแลปรับพฤติกรรมควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อชะลอการดำเนินโรคและป้องกันไม่ให้เกิดอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดซ้ำอีก