0
Cart
Login | Register

Medical Centers

Allergy and Asthma Clinic

คลินิกตรวจและดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ให้บริการตรวจรักษาให้แก่ผู้ป่วยทั้งใน เด็ก และผู้ใหญ่ ที่มีอาการของโรคแพ้อากาศ , จมูกอักเสบ, โรคหอบหืด,โรคผื่นผิวหนังอักเสบ , ผื่นลมพิษ , โรคแพ้อาหาร , แพ้แมลง รวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ยาและสารเคมีต่างๆ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ ซึ่งจบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ( American Board of Allergy & Immunology ) มีบริการทดสอบสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยที่สงสัยจะเป็นโรคหอบหืด และการทดสอบทางผิวหนัง ( Skin test ) เพื่อหาสารก่อภูมิแพ้

Service

  • การประเมินสภาพของโรคไซนัสเรื้อรัง และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
  • การประเมินสภาพของผู้ป่วยที่แพ้อากาศ อาหาร หรือสารเจือปนในอาหาร
  • การประเมินสภาพผื่นลมพิษ ประเภทที่เกี่ยวกับภูมิแพ้ และแพ้อาหาร
  • การประเมินสภาพของภูมิแพ้ที่มีสาเหตุหลากหลาย
  • การจัดโปรแกรมการศึกษาเรื่องหอบหืด
  • การตรวจการแพ้ยา
  • การตรวจการแพ้เหล็กไนของแมลง