0
Cart
အစီစဉ်ထဲသို့ဝင်ရန် | မှတ်ပုံတင်ရန်
SERVICE FOR PATIENT
SERVICE FOR PATIENT

SERVICE FOR PATIENT

รถออกจากโรงพยาบาล
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
16.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.
20.00 น.
รถออกจากสถานีรถไฟฟ้าเพชรบุรี
07.30 น.
08.30 น.
09.30 น.
10.30 น.
11.30 น.
12.30 น.
13.30 น.
14.30 น.
15.30 น.
16.30 น.
17.30 น.
18.30 น.
19.30 น.
20.30 น.
*สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รถบริการ รับ-ส่ง ถึงเวลา 15.00 น.