0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

คุณปทัตตา เลาหเกษมวงศ์

Mind Center

ผู้เชียวชาญ

  • จิตวิทยาคลินิก

ประวัติการศึกษา

  • Clinical Psychologist license, 2005
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2541
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2547

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • การฟิ้นฟูสมรรถภาพทางสมอง
  • การฟิ้นฟูด้านจิตใจ

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

10.00 - 20.00

วันพุธ

10.00 - 20.00

วันพฤหัสบดี

10:00 - 20:00

วันศุกร์

10.00 - 20.00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ Mind Center

นาวาอากาศตรี นพ.วุฒิโชค พิทักษากร
Mind Center
คุณวรัญญา ถวัลย์กิจดำรงค์
Mind Center
คุณฐิตาภา วิรยศิริ
Mind Center
พญ.วิลาวัลย์ กำจรปรีชา
Mind Center