0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

คุณอดิศร ทองรักษ์

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • จิตวิทยาพัฒนาตน

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546
  • จิตวิทยาพัฒนาตน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00 - 20:00

(เฉพาะนัด)
วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

14:00 - 20:00

(เฉพาะนัด)

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กุมารเวชกรรม

คุณอลิสา รัญเสวะ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.ณัชชา เหลืองอาภาพงศ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม