0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

คุณอลิสา รัญเสวะ

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • จิตวิทยาคลินิก

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้านการฝึกอบรมเฉพาะทาง

  • Creative Expressive therapy

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

09:00 - 20:00

วันอังคาร

09:00 - 17:00

วันพุธ

09:00 - 12:00

วันพฤหัสบดี

09.00 - 20.00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กุมารเวชกรรม

คุณอดิศร ทองรักษ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม
รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.ณัชชา เหลืองอาภาพงศ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม