0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.จิรัฏฐ์ นิ่มวรพันธุ์

ศูนย์จักษุ

ผู้เชี่ยวชาญ

  • จักษุวิทยา
  • ประสาทจักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555
  • จักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2561
  • ประสาทจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2562

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09.00 -14.00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

13.00 - 20.00 น.

(สัปดาห์ที่ 1,3,5)

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์จักษุ

นพ.วรพจน์ ศรีมานันท์
ศูนย์จักษุ
พญ.ปัฐมา วงศ์วัฒนะเดช
ศูนย์จักษุ
นพ.ปัณณ์ธนารัช กะสีวัฒน์
ศูนย์จักษุ
พญ.รุ่งรวี สัจจานุกูล
ศูนย์จักษุ