0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ทพ.คณิน อรุณากูร

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • ทันตกรรมรากเทียมและศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล

ประวัติการศึกษา

  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี)
  • สาขาทันตกรรมรากเทียมและศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),
  • อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

13.00 - 16.00

(สัปดาห์ที่ 2-5)
วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ปกรณ์ ชื่นจิตต์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.อรวิภา จาละ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.ธนัชพร ลยางกูร
ศูนย์ทันตกรรม