0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ปวิณ คชเสนี

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง และ ศัลยกรรมกระดูกในเด็ก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี 2549 (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
  • ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2555
  • ศัลยกรรมโรคกระดูกเด็ก รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา ปี 2560
  • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา ปี 2561

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

08.00 - 12.00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

นพ.ศุภวิชญ์ พัฒชนะ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.นันทวัฒน์ อุตตโม
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
ผศ.นพ.ศุภกิจ พิมลธเรศ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.ไชยยศ ชัยชาญกุล
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า