0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ศุภวิชญ์ พัฒชนะ

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 2 ปี 2557
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2562
  • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2563

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

13.00 - 20.00 น.

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

นพ.นันทวัฒน์ อุตตโม
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
ผศ.นพ.ศุภกิจ พิมลธเรศ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.ปวิณ คชเสนี
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.ไชยยศ ชัยชาญกุล
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า