0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นายแพทย์ฐิติ ตันติธรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

คุณวุฒิ

  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  • Plastic Surgery

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปี 2552
  • Faculty of Medicine , Ramathibodi Hospital, Mahidol University (first class honors), 2009
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560
  • Plastic Surgery, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2017

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร

16.00-20.00

วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ศัลยกรรม

นายแพทย์ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
ศูนย์ศัลยกรรม
ศ.คลินิก นพ.สุชาติ จันทวิบูลย์
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์
ศูนย์ศัลยกรรม