0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ศูนย์สูตินรีเวช

ผู้เชี่ยวชาญ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มะเร็งวิทยานรีเวช รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

08.00 - 11.30

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

พญ.อรสา เหมะจันทร
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์สูตินรีเวช
รศ.ดร.นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
ศูนย์สูตินรีเวช