0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ดรรชนี เหล่าประยูรศิริ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ

  • อาชีวเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตน์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

08.00 - 16.00 น.

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

08.00 - 16.00 น.

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.เฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.พนิดา มาทวีโชติกุล
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.อมรรัตน์ นามะสนธิ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.ฉัตรดาว จางวางกร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ