0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ปิยพร ประสาทฤทธา

ศูนย์ศัลยกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ

17.00 - 20.00

วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.ธาริน ธรรมพงษา
ศูนย์ศัลยกรรม
นาวาโท นพ.คมเดช ธนวชิระสิน
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.พงศธร ตั้งทวี
ศูนย์ศัลยกรรม