0
Cart
Login | Register

พญ.พนิดา มาทวีโชติกุล

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09.00 - 16.00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.เฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.อมรรัตน์ นามะสนธิ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.ดรรชนี เหล่าประยูรศิริ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.ฉัตรดาว จางวางกร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ