0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.อรสา เหมะจันทร

ศูนย์สูตินรีเวช

ผู้เชี่ยวชาญ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2549
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

09.00 - 17.00 น.

วันอังคาร

08.00 - 12.00 น.

วันพุธ

15.00 - 20.00 น.

08.00 - 15.00 น. (แผนกตรวจสุขภาพ)
วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

09.00 - 19.00 น.

วันเสาร์

09.00 - 15.00 น.

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์สูตินรีเวช
รศ.ดร.นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
ศูนย์สูตินรีเวช