fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

รศ.นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย

คลินิกเต้านม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2534
  • ศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2540

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านม

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป 2540

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • มะเร็งเต้านม
  • วิจัยมะเร็งเต้านม

ตำแหน่งทางวิชาการ

  • รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งสมาคม/ชมรมทางการแพทย์

  • กรรมการ อนุกรรมการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • คณะบรรณาธิการ วารสารศัลยศาสตร์ไทย

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร

17:00 - 20:00

วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ คลินิกเต้านม

นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน
คลินิกเต้านม
พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก
คลินิกเต้านม
ผศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา
คลินิกเต้านม
พญ.กษมา กันทรวิชัยวัฒน์
คลินิกเต้านม