0
Cart
Login | Register

พญ.ฉัตรดาว จางวางกร

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ

  • การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

07:30 - 14:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

07:30 - 14:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.เฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.พนิดา มาทวีโชติกุล
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.อมรรัตน์ นามะสนธิ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.ดรรชนี เหล่าประยูรศิริ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ