0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.อาภาภรณ์ พึ่งยอด

Mind Center

ผู้เชี่ยวชาญ

  • จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร

17:00 - 20:00

วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์

17:00 - 20:00

วันเสาร์

9:00 - 15:00

เฉพาะเสาร์ที่1, 3 และ 5

แพทย์อื่น ๆ Mind Center

นาวาอากาศตรี นพ.วุฒิโชค พิทักษากร
Mind Center
คุณวรัญญา ถวัลย์กิจดำรงค์
Mind Center
คุณฐิตาภา วิรยศิริ
Mind Center
คุณปทัตตา เลาหเกษมวงศ์
Mind Center