0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ชัยพร ทีฆเสนีย์

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

ผูัเชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

17:00 - 20:00

วันศุกร์
วันเสาร์

-

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

นพ.ศุภวิชญ์ พัฒชนะ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.นันทวัฒน์ อุตตโม
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
ผศ.นพ.ศุภกิจ พิมลธเรศ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.ปวิณ คชเสนี
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า