0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.จักรพันธุ์ สุทัศน์วรวุฒิ

ศูนย์จักษุ

 

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
  • จักษุวิทยา รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2551

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00-12:00

วันจันทร์

09:00-17:00

วันอังคาร

12:00-19:00

วันพุธ

09:00-17:00

วันพฤหัสบดี

12:00-19:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์จักษุ

แพทย์หญิงสรัญญา สมิทธารักษ์
ศูนย์จักษุ
พญ.วริษฐา ลักษณะพุกก์
ศูนย์จักษุ
นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์
ศูนย์จักษุ
พญ.จิภาดา พฤกษาชลวิทย์
ศูนย์จักษุ