0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.เฉลิมสีห์ ธนันตเศรษฐ

ศูนย์สูตินรีเวช

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
  • ว.ว. สูติ-นรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

13:00-16:00

วันอังคาร

08:00-16:00

วันพุธ

13:00-16:00

วันพฤหัสบดี

08:00-14:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์สูตินรีเวช
นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.พรรณวรา ปริตกุล
ศูนย์สูตินรีเวช