0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.ชนิกา สิงห์วิชา

ศูนย์ทันตกรรม

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศณียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

09:00 - 20:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

09:00 - 16:00

วันศุกร์

09:00 - 20:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม