0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ฉันทกา สุปิยพันธุ์

ศูนย์จักษุ

ผู้เชี่ยวชาญ

  • จักษุวิทยา
  • กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • จักษุวิทยา รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Cornea Transplantation
  • Refractive Surgery

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

17:00 - 20:00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์จักษุ

พญ.รุ่งรวี สัจจานุกูล
ศูนย์จักษุ
พญ.สรัญญา สมิทธารักษ์
ศูนย์จักษุ
พญ.วริษฐา ลักษณะพุกก์
ศูนย์จักษุ
นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์
ศูนย์จักษุ