0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพ.ชวินทร์ อัครวรกุลชัย

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 2548
  • ทันตแพทยศาสตร์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  มหาวิทยาลัยมหิดล 2554

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

09:00 - 16:00

อาทิตย์ที่ 1 3 และ 5

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพญ.ดิศวรรณ อื่อเชี่ยวชาญกิจ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพ.ปกรณ์ ชื่นจิตต์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.อรวิภา จาละ
ศูนย์ทันตกรรม