0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ฟื้นฟูระบบประสาท, การกลืน

ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย 2547

วุฒิบัตร

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2552

การศึกษาหลังปริญญา

  • ฟื้นฟูระบบประสาท 2554 - 2555
  • Musculoskeletal Ultrasound, National Taiwan University Hospital 2556
  • Swallowing Rehabilitation, Fujita Health University Hospital 2014

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง, สมองบาดเจ็บ
  • ฟื้นฟูด้านการกลืน

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

17:00 - 20:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.เฉลิมพงศ์ ชีวชุติรุ่งเรือง
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.พศวีร์ ขวัญช่วย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.สุคนธมาศ เสรีสิทธิธรรม
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.ปรมินทร์ ชัยวิบูลย์ผล
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู