0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.กมลชนก ชลปราณี

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • เวชศาสตร์การกีฬา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เวชศาสตร์การกีฬา รพ.วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Knee and Shoulder Arthroscopy

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

-
วันจันทร์

-

-
วันอังคาร

-

-
วันพุธ

-

-
วันพฤหัสบดี

-

-
วันศุกร์

-

-
วันเสาร์

09:00 - 12:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

นพ.ศุภวิชญ์ พัฒชนะ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.นันทวัฒน์ อุตตโม
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
ผศ.นพ.ศุภกิจ พิมลธเรศ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.ปวิณ คชเสนี
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า