0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.กาญจนา ฤทธิ์เจริญ

ศูนย์หู คอ จมูก

ความเชี่ยวชาญ

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ความเชี่ยวชาญ

  • โรคจมูก และภูมิแพ้

ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2526

วุฒิบัตร

  • สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2533

การศึกษาหลังปริญญา

  • การควบคุมอาการของโรคภูมิแพ้ และภาวะทางหู คอ จมูก อยางได้ผลสูงสุดในสหัสวรรษใหม่, ประเทศไทย, 2543
  • จมูกกับภาวะแวดล้อม" การประชุมด้านการวิจัยโรคจมูก ครั้งที่ 5 ของอาเซี่ยน, ประเทศไทย, 2543
  • การประชุมด้านการวิจัยโรคจมูกครั้งที่ 6 ของอาเซี่ยน, ประเทศฮ่องกง, 2544
  • การประชุมสมาคมโรคทางเดินหายใจของประเทศในอาเซียน และแปซิฟิค ครั้งที่ 11, ประเทศญี่ปุ่น, 2549

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคจมูก และภูมิแพ้

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

17:00 - 20:00

วันพุธ

17:00 - 20:00

วันพฤหัสบดี

17:00 - 20:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

13:00 - 20:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์หู คอ จมูก

พญ.เพลิน สุตรา
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เพชรรัตน์ แสงทอง
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เมธาวี จันทราภาส
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล
ศูนย์หู คอ จมูก