0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.กษมา กันทรวิชัยวัฒน์

คลินิกเต้านม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
  • ศัลยศาสตร์, กรมการแพย์ราชวิถี, 2554
  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2557

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์, 2554

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

09:00-13:00

แพทย์อื่น ๆ คลินิกเต้านม

นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน
คลินิกเต้านม
พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก
คลินิกเต้านม
รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา
คลินิกเต้านม
พญ.วธู วาสนสิริ
คลินิกเต้านม