0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.กอบชัย กาญจนาพงศ์กุล

ศูนย์สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์- นารีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์

13:00 - 17:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์สูตินรีเวช
นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.พรรณวรา ปริตกุล
ศูนย์สูตินรีเวช