0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง

Mind Center

ผู้เชี่ยวชาญ

  • จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ด้านวิชาการ

  • อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
  • อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์ อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

9:00 - 15:00

วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ Mind Center

นาวาอากาศตรี นพ.วุฒิโชค พิทักษากร
Mind Center
คุณวรัญญา ถวัลย์กิจดำรงค์
Mind Center
คุณฐิตาภา วิรยศิริ
Mind Center
คุณปทัตตา เลาหเกษมวงศ์
Mind Center