0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง

Mind Center

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรจิตเวชเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
  • อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
  • อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์ อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเชี่ยวชาญ

  • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

9:00 - 15:00

วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ Mind Center

แพทย์หญิงพรทิพย์ ศรีโสภิต
Mind Center
นพ.ธนะ ศรีหะวรรณ์
Mind Center
คุณพิณกาญจน์ ศรีศรากร
Mind Center
นพ.กฤษณ์ ศรีธิหล้า
Mind Center