0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ขวัญชัย ลาวัลย์วงษ์

ศูนย์ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 2
  • ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

17:00-20:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ
ศูนย์ศัลยกรรม
นพ.ธาริน ธรรมพงษา
ศูนย์ศัลยกรรม
พญ.ปิยพร ประสาทฤทธา
ศูนย์ศัลยกรรม