0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพ.มณฑล สุวรรณนุรักษ์

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมโรคเหงือก

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2522
  • ปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

17.00-20.00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

นพ.ทพ.คณิน อรุณากูร
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.ธนัชพร ลยางกูร
ศูนย์ทันตกรรม
นพ.ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.ปารณีย์ ไพรัตน์
ศูนย์ทันตกรรม