0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข

ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์มะเร็งพระรามเก้า

ความเชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, โรคมะเร็งและเคมีบำบัด

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2543
  • อายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2549
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2552

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

17:00-20:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

17:00-20:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

12:00-16:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

นพ.ปณชัย ศิลป์สัมฤทธิ์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.กอเทพ เทพสิทธา
ศูนย์อายุรกรรม