0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.พัฒิยา ณัฐโชติ

ศูนย์สูตินรีเวช, ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

  • สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งวิทยานรีเวช

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร

  • สูติ-นรีแพทย์

การศึกษาหลังปริญญา

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • มะเร็งนรีเวช

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • มะเร็งนรีเวช
  • การผ่าตัดผ่านกล้อง

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09.00-16.00 น.

-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ

15.00-19.00 น.

วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์สูตินรีเวช
นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.พรรณวรา ปริตกุล
ศูนย์สูตินรีเวช