0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.พงศ์ธร เรขะรุจิ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

อายุรศาสตร์เขตร้อน

ผู้เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ Lyceum-Northwestern University
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน) รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00 - 16:00

วันจันทร์

07:00 - 12:00

วันอังคาร

07:00 - 18:00

วันพุธ

07:00 - 18:00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

13:00 - 16:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.ฉัตรดาว จางวางกร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.ปิยะพงษ์ เลิศอริยะวงศ์
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.สุรศักดิ์ อุดมพรพฤฒิ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์ตรวจสุขภาพ