0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.รัชนิกร เลิศวรวณิช

ศูนย์สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2543)
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

07:00-15:00

วันจันทร์

10:00-19:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

08:00-13:00

วันพฤหัสบดี

08:00-17:00

วันศุกร์

09:00-17:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์สูตินรีเวช
นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.พรรณวรา ปริตกุล
ศูนย์สูตินรีเวช