0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.สรียา ศิลป์พิทักษ์สกุล

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ช่องปาก

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี 2543
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี 2541
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี 2551

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

09.00-12.00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

09.00-16.00

เฉพาะเสาร์ที่ 2,4

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ปกรณ์ ชื่นจิตต์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.อรวิภา จาละ
ศูนย์ทันตกรรม
นพ.ทพ.คณิน อรุณากูร
ศูนย์ทันตกรรม