0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.สิริมา สวัสดิ์วราห์กุล

ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  • ด้านผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม

ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วุฒิบัตร

  • ตจวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

การศึกษาหลังปริญญา

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

13:00 - 16:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

16:00 - 20:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม

พญ.ฤดี ผาสุกถาวร
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม
พญ.ศิลดา กนกรังษี
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม
พญ.รัชนี วิภาณุรัตน์
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม
พญ.สุเนตรา นิตยวรรธนะ
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม