0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข

Mind Center

 

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 2552

วุฒิบัตร

  • สาขาจิตเวชศาสตร์เด็ก และวัยรุ่น

งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์/ตำราที่แต่ง

  • การศึกษาความชุกของโรคสมาธิสั้น และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของวัยรุ่นในศูนย์แรกรักเด็ก และเยาวชนชายบ้านเมตตา

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์

8:00 - 14:00

แพทย์อื่น ๆ Mind Center

แพทย์หญิงพรทิพย์ ศรีโสภิต
Mind Center
นพ.ธนะ ศรีหะวรรณ์
Mind Center
คุณพิณกาญจน์ ศรีศรากร
Mind Center
นพ.กฤษณ์ ศรีธิหล้า
Mind Center