0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.สมฤดี เวสสโกวิท

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2529

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, 2531

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

09.00-20.00

วันศุกร์

09.00-20.00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม