0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์

ศูนย์ทันตกรรม

ทันตแพทย์ทั่วไป

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา

  • ปริญญาโทรัฐประสานศาสตร์ NIDA

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Esthetic Dentistry

ตำแหน่งสมาคม/ชมรม

  • นายกก่อตั้งสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดภูเก็ต

งานวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสาร/ตำราที่แต่ง

  • อดีตนักเขียนบทความการดูแลรักษาฟัน, สิ่งพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08.00-16.00

ยกเว้นอาทิตย์แรกของเดือน
วันจันทร์

09.00-16.00

วันอังคาร

13.00 - 20.00

วันพุธ

13.00 - 20.00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

09.00 - 12.00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม