0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ทันตแพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทรัฐประสานศาสตร์ NIDA

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Esthetic Dentistry

ตำแหน่งสมาคม/ชมรม

  • นายกก่อตั้งสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดภูเก็ต

งานวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสาร/ตำราที่แต่ง

  • อดีตนักเขียนบทความการดูแลรักษาฟัน, สิ่งพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09.00-16.00

วันจันทร์

09.00-16.00

วันอังคาร

09.00 - 16.00

วันพุธ

09.00 - 16.00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

09.00 - 12.00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

นพ.ทพ.คณิน อรุณากูร
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.ธนัชพร ลยางกูร
ศูนย์ทันตกรรม
นพ.ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.ปารณีย์ ไพรัตน์
ศูนย์ทันตกรรม