0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ปริญญาบัตร และ สถาบันการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โครงการศึกษาต่อเนื่องทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00 - 16:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

13:00 - 20:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง
ศูนย์ทันตกรรม