0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.สุเนตรา นิตยวรรธนะ

ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ด้านผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม

ปริญญาบัตร และ สถาบันการศึกษา

  • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551

วุฒิบัตร

  • ตจวิทยา, ประเทศไทย, 2017

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตรด้านผิวหนังและเลเซ่อร์ สถาบันโรคผิวหนัง, 2552-2553
  • ตจศัลยศาสตร์ และเลเซ่อร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00 - 12:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

16:00 - 20:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม

พญ.ฤดี ผาสุกถาวร
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม
พญ.ศิลดา กนกรังษี
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม
พญ.รัชนี วิภาณุรัตน์
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม
พญ.ณัฐินี จิตครองธรรม
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ศัลยกรรมความงาม