0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.สัญญา ประชาพร

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศัลยกรรมกระดูก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

11:00 - 17:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.เฉลิมพงศ์ ชีวชุติรุ่งเรือง
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.พศวีร์ ขวัญช่วย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.สุคนธมาศ เสรีสิทธิธรรม
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.ปรมินทร์ ชัยวิบูลย์ผล
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู