0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.สุภาวดี ตรีศูลรัตน์

ศูนย์ทันตกรรม

ทันตกรรมรากฟัน

ประกาศนียบัตร

  • การแพทย์คลีนิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทย์ศาตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

13.00-16.00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม