0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.สุรศักดิ์ อุดมพรพฤฒิ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ

  • เวชปฏิบัติทั่วไป

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต, 2547

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์, 2551

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09:00 - 16:00

วันจันทร์

09:00 - 17:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

09:00 - 17:00

วันพฤหัสบดี

09:00 - 17:00

วันศุกร์

09:00 - 18:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.ฉัตรดาว จางวางกร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.ปิยะพงษ์ เลิศอริยะวงศ์
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.ชนรัฐ เสถียร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ