0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.สุทธิพงษ์ จงจิระศิริ

ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรรังสิวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

นพ.สถาพร ภู่ประเสริฐ
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.ภัทรชุดา ฌอสกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.พันพัชร์ โตสุโขวงศ์
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.อนงค์รัตน์ เกาะสมบัติ
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์