0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ฐานิตรา ตันติเตมิท

ศูนย์สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

  • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยานรีเวช

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (2549)

วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)

การศึกษาหลังปริญญา

  • อนุสาขามะเร็งนรีเวช (2557)

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Minimal Invasive Surgery

ตำแหน่งสมาคม/ชมรม

  • สมาชิกราชวิทยาลัยสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
  • สมาชิกสมาคมมะเร็งนรีเวช

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์

16:00 - 19:00

วันเสาร์

08:00 - 12:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์สูตินรีเวช
นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.พรรณวรา ปริตกุล
ศูนย์สูตินรีเวช